Danh mục sản phẩm

Máy Năng Lượng Mặt Trời

Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 8.299.000 đ Giá bán: 5.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 8.999.000 đ Giá bán: 5.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 9.990.000 đ Giá bán: 6.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 7.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 12.499.000 đ Giá bán: 8.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 13.799.000 đ Giá bán: 9.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 9.199.000 đ Giá bán: 5.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 10.499.000 đ Giá bán: 6.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.909.000 đ Giá bán: 7.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 13.500.000 đ Giá bán: 8.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 14.600.000 đ Giá bán: 9.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 16.000.000 đ Giá bán: 10.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 18.200.000 đ Giá bán: 12.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 12.800.000 đ Giá bán: 8.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 16.300.000 đ Giá bán: 11.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 9.990.000 đ Giá bán: 6.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 7.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 13.099.000 đ Giá bán: 8.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 15.599.000 đ Giá bán: 10.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 16.999.000 đ Giá bán: 11.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 18.999.000 đ Giá bán: 12.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.659.000 đ Giá bán: 7.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 13.709.000 đ Giá bán: 8.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 15.269.000 đ Giá bán: 10.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 17.210.000 đ Giá bán: 11.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 18.860.000 đ Giá bán: 12.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 20.999.000 đ Giá bán: 13.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 24.599.000 đ Giá bán: 16.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 16.490.000 đ Giá bán: 10.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 22.399.000 đ Giá bán: 14.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 150lit (Type 1)

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 150lit (Type 1)

Giá niêm yết: 16.950.000 đ Giá bán: 12.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 220lit (Type 1)

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 220lit (Type 1)

Giá niêm yết: 22.150.000 đ Giá bán: 16.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 300lit (Type 1)

Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 300lit (Type 1)

Giá niêm yết: 26.450.000 đ Giá bán: 19.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox

Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 4.419.000 đ Giá bán: 2.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 6.719.000 đ Giá bán: 4.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 8.759.000 đ Giá bán: 5.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 3000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 3000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 12.789.000 đ Giá bán: 8.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 4000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 4000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 16.379.000 đ Giá bán: 10.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 5000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 5000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 20.699.000 đ Giá bán: 13.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 6000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 6000lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 24.459.000 đ Giá bán: 15.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 3.309.000 đ Giá bán: 2.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 2.689.000 đ Giá bán: 1.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 310lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 310lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 2.119.000 đ Giá bán: 1.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 10.809.000 đ Giá bán: 6.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 4500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 4500lit đứng SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 18.399.000 đ Giá bán: 12.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 4.619.000 đ Giá bán: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 6.989.000 đ Giá bán: 4.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 9.109.000 đ Giá bán: 5.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 3000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 3000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 13.399.000 đ Giá bán: 8.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 4000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 4000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 17.139.000 đ Giá bán: 11.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 5000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 5000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 21.549.000 đ Giá bán: 13.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 6000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 6000lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 25.719.000 đ Giá bán: 16.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 3.459.000 đ Giá bán: 2.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 2.839.000 đ Giá bán: 2.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 310lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 310lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 2.249.000 đ Giá bán: 1.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.289.000 đ Giá bán: 7.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 4500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Bồn Nước Inox 4500lit ngang SUS 304 (Type 1)

Giá niêm yết: 19.219.000 đ Giá bán: 12.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 5.519.000 đ Giá bán: 3.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 8.499.000 đ Giá bán: 6.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.199.000 đ Giá bán: 7.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 4.079.000 đ Giá bán: 3.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 3.239.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 5.749.000 đ Giá bán: 4.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 8.799.000 đ Giá bán: 6.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 8.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 4.229.000 đ Giá bán: 3.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 316 (Type 1)

Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 316 (Type 1)

Giá niêm yết: 3.389.000 đ Giá bán: 2.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nhựa Plasman 2000lit đứng hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 2000lit đứng hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 7.599.000 đ Giá bán: 4.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Plasman 1500lit đứng hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 1500lit đứng hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 5.829.000 đ Giá bán: 3.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Plasman 1000lit đứng hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 1000lit đứng hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 4.019.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Plasman 500lit đứng hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 500lit đứng hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 2.299.000 đ Giá bán: 1.550.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Plasman 1000lit ngang hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 1000lit ngang hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 4.399.000 đ Giá bán: 2.850.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Plasman 500lit ngang hdpe (Type 1)

Bồn Nhựa Plasman 500lit ngang hdpe (Type 1)

Giá niêm yết: 2.449.000 đ Giá bán: 1.750.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 3.329.000 đ Giá bán: 2.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1500lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1500lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 5.049.000 đ Giá bán: 3.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 2000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 2000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 6.559.000 đ Giá bán: 4.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 9.339.000 đ Giá bán: 5.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 12.219.000 đ Giá bán: 7.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 16.249.000 đ Giá bán: 9.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 33.499.000 đ Giá bán: 21.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 750lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 750lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 2.679.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 500lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 1.969.000 đ Giá bán: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 300lit đứng Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 1.309.000 đ Giá bán: 1.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1000lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 3.929.000 đ Giá bán: 2.550.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1500lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1500lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 6.149.000 đ Giá bán: 4.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 2000lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 2000lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 7.959.000 đ Giá bán: 5.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 700lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 700lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 2.849.000 đ Giá bán: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 500lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 2.049.000 đ Giá bán: 1.550.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 300lit ngang Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 1.509.000 đ Giá bán: 1.250.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 3.300.000 đ Giá bán: 2.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 2.340.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.330.000 đ Giá bán: 1.650.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 3.320.000 đ Giá bán: 2.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 4.320.000 đ Giá bán: 3.050.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 8.050.000 đ Giá bán: 6.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 10.500.000 đ Giá bán: 7.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 14.100.000 đ Giá bán: 10.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.650.000 đ Giá bán: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.290.000 đ Giá bán: 1.050.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.050.000 đ Giá bán: 950.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.790.000 đ Giá bán: 2.150.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.060.000 đ Giá bán: 1.650.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.510.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.170.000 đ Giá bán: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 3.050.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 2.250.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 1.520.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 1.110.000 đ Giá bán: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 670.000 đ Giá bán: 650.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox Công Nghiệp

Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 31.900.000 đ Giá bán: 26.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 52.000.000 đ Giá bán: 29.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 62.000.000 đ Giá bán: 38.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 83.000.000 đ Giá bán: 47.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 116.000.000 đ Giá bán: 65.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 145.000.000 đ Giá bán: 79.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304

Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304

Giá niêm yết: 174.000.000 đ Giá bán: 95.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304

Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304

Giá niêm yết: 30.360.000 đ Giá bán: 24.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304

Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304

Giá niêm yết: 48.000.000 đ Giá bán: 27.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304

Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304

Giá niêm yết: 58.000.000 đ Giá bán: 35.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304

Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304

Giá niêm yết: 79.000.000 đ Giá bán: 46.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304

Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304

Giá niêm yết: 96.000.000 đ Giá bán: 59.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Tự Hoại

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit (Type 1)

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit (Type 1)

Giá niêm yết: 9.299.000 đ Giá bán: 7.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit (Type 1)

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit (Type 1)

Giá niêm yết: 6.599.000 đ Giá bán: 5.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit (Type 1)

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit (Type 1)

Giá niêm yết: 4.699.000 đ Giá bán: 3.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit (Type 1)

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit (Type 1)

Giá niêm yết: 2.699.000 đ Giá bán: 2.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Chén Inox

Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.200.000 đ Giá bán: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.100.000 đ Giá bán: 800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX41101 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41101 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.650.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 2.250.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX42101 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX42101 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 2.550.000 đ Giá bán: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.800.000 đ Giá bán: 1.440.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 3.650.000 đ Giá bán: 2.555.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.950.000 đ Giá bán: 2.065.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.700.000 đ Giá bán: 1.890.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.700.000 đ Giá bán: 1.890.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.650.000 đ Giá bán: 1.855.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.550.000 đ Giá bán: 1.785.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp

Giá niêm yết: 590.000 đ Giá bán: 443.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.510.000 đ Giá bán: 1.133.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp

Giá niêm yết: 580.000 đ Giá bán: 435.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.420.000 đ Giá bán: 1.065.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.450.000 đ Giá bán: 1.088.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.200.000 đ Giá bán: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.310.000 đ Giá bán: 983.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp

Giá niêm yết: 920.000 đ Giá bán: 690.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chân bồn nước inox

Bảng Giá Chân Bồn Nước Inox và phụ kiện

Bảng Giá Chân Bồn Nước Inox và phụ kiện

Giá niêm yết: 160.000 đ Giá bán: 150.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

bồn phụ inox 304 đại thành

bồn phụ inox 304 đại thành

Giá niêm yết: 1.400.000 đ Giá bán: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Copyrights © 2019 Bồn nước【Bồn nhựa】Máy năng lượng mặt trời - Bồn inox- Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành. All rights reserved.
Ẩn Quảng cáo
Zalo

Bồn nước đại thành 300lit, 500lit, 700lit, 1000lit, 1500lit, 2000lit, 2500lit, 3000lit, 4000lit, 5000lit, 6000lit

máy nóng năng lượng mặt trời 130lit, 150lit, 160lit, 180lit, 215lit, 240lit, 250lit, 270lit, 300lit, 360lit

Bồn nhựa | bồn inox | bồn tự hoại đại thành | giàn máy nóng năng lượng mặt trời