Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá niêm yết: 16.950.000 đ Giá bán: 12.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá niêm yết: 22.150.000 đ Giá bán: 16.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá niêm yết: 26.450.000 đ Giá bán: 19.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic

Giá niêm yết: 8.299.000 đ Giá bán: 5.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic

Giá niêm yết: 8.999.000 đ Giá bán: 5.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic

Giá niêm yết: 9.990.000 đ Giá bán: 6.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 7.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic

Giá niêm yết: 12.499.000 đ Giá bán: 8.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic

Giá niêm yết: 13.799.000 đ Giá bán: 9.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic

Giá niêm yết: 9.199.000 đ Giá bán: 5.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic

Giá niêm yết: 10.499.000 đ Giá bán: 6.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic

Giá niêm yết: 11.909.000 đ Giá bán: 7.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic

Giá niêm yết: 12.800.000 đ Giá bán: 8.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic

Giá niêm yết: 13.500.000 đ Giá bán: 9.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic

Giá niêm yết: 14.600.000 đ Giá bán: 10.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic

Giá niêm yết: 18.200.000 đ Giá bán: 12.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic

Giá niêm yết: 16.000.000 đ Giá bán: 11.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo

Giá niêm yết: 9.990.000 đ Giá bán: 6.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 7.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo

Giá niêm yết: 13.099.000 đ Giá bán: 8.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo

Giá niêm yết: 15.599.000 đ Giá bán: 10.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo

Giá niêm yết: 16.999.000 đ Giá bán: 11.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo

Giá niêm yết: 18.999.000 đ Giá bán: 12.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo

Giá niêm yết: 11.659.000 đ Giá bán: 7.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo

Giá niêm yết: 13.709.000 đ Giá bán: 8.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo

Giá niêm yết: 15.269.000 đ Giá bán: 9.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo

Giá niêm yết: 16.490.000 đ Giá bán: 10.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo

Giá niêm yết: 17.210.000 đ Giá bán: 11.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo

Giá niêm yết: 18.860.000 đ Giá bán: 12.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo

Giá niêm yết: 24.599.000 đ Giá bán: 16.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo

Giá niêm yết: 20.999.000 đ Giá bán: 14.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox

Bồn Nước 500 lít đứng [ Inox 304 ]

Bồn Nước 500 lít đứng [ Inox 304 ]

Giá niêm yết: 2.689.000 đ Giá bán: 1.950.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 1000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 4.419.000 đ Giá bán: 2.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 1500 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 6.719.000 đ Giá bán: 4.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 2000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 8.759.000 đ Giá bán: 5.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2500 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 2500 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 10.809.000 đ Giá bán: 6.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 3000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 3000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 12.789.000 đ Giá bán: 8.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 4000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 4000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 16.379.000 đ Giá bán: 9.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 5000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 5000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 20.699.000 đ Giá bán: 12.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 500 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 2.839.000 đ Giá bán: 2.150.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 1000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 4.619.000 đ Giá bán: 2.850.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 1500 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 6.989.000 đ Giá bán: 4.550.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 2000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 9.109.000 đ Giá bán: 5.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2500 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 2500 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 11.289.000 đ Giá bán: 7.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 3000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 3000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 13.399.000 đ Giá bán: 8.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 4000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 4000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 17.139.000 đ Giá bán: 10.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 5000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 5000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 21.549.000 đ Giá bán: 13.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít đứng [ Inox 316 ]

Bồn Nước 500 lít đứng [ Inox 316 ]

Giá niêm yết: 3.239.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít đứng [Inox 316]

Bồn Nước 1000 lít đứng [Inox 316]

Giá niêm yết: 5.519.000 đ Giá bán: 3.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít đứng [Inox 316]

Bồn Nước 1500 lít đứng [Inox 316]

Giá niêm yết: 8.499.000 đ Giá bán: 5.950.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít đứng [Inox 316]

Bồn Nước 2000 lít đứng [Inox 316]

Giá niêm yết: 11.199.000 đ Giá bán: 7.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 700 lít đứng [ Inox 316 ]

Bồn Nước 700 lít đứng [ Inox 316 ]

Giá niêm yết: 4.079.000 đ Giá bán: 2.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít ngang [Inox 316]

Bồn Nước 500 lít ngang [Inox 316]

Giá niêm yết: 3.389.000 đ Giá bán: 2.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít ngang [Inox 316]

Bồn Nước 1000 lít ngang [Inox 316]

Giá niêm yết: 5.749.000 đ Giá bán: 4.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít ngang [Inox 316]

Bồn Nước 1500 lít ngang [Inox 316]

Giá niêm yết: 8.799.000 đ Giá bán: 6.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít ngang [Inox 316]

Bồn Nước 2000 lít ngang [Inox 316]

Giá niêm yết: 11.599.000 đ Giá bán: 8.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 700 lít ngang [Inox 316]

Bồn Nước 700 lít ngang [Inox 316]

Giá niêm yết: 4.229.000 đ Giá bán: 3.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Plasman

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Plasman

Giá niêm yết: 7.599.000 đ Giá bán: 4.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Plasman

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Plasman

Giá niêm yết: 5.829.000 đ Giá bán: 3.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Plasman

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Plasman

Giá niêm yết: 4.019.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Plasman

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Plasman

Giá niêm yết: 2.299.000 đ Giá bán: 1.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Plasman

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Plasman

Giá niêm yết: 4.399.000 đ Giá bán: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Plasman

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Plasman

Giá niêm yết: 2.449.000 đ Giá bán: 1.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 500 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 1.969.000 đ Giá bán: 1.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 3.329.000 đ Giá bán: 2.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 5.049.000 đ Giá bán: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 6.599.000 đ Giá bán: 3.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 9.339.000 đ Giá bán: 5.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 12.219.000 đ Giá bán: 6.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 16.249.000 đ Giá bán: 9.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 33.499.000 đ Giá bán: 20.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 2.049.000 đ Giá bán: 1.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 3.929.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 6.149.000 đ Giá bán: 4.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 7.959.000 đ Giá bán: 5.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 2.849.000 đ Giá bán: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang [Thế hệ mới]

Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang [Thế hệ mới]

Giá niêm yết: 1.509.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.330.000 đ Giá bán: 1.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 3.320.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 4.320.000 đ Giá bán: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 3000 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 3000 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 8.050.000 đ Giá bán: 6.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 4000 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 4000 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 10.500.000 đ Giá bán: 7.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 5000 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 5000 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 14.100.000 đ Giá bán: 10.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.650.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.290.000 đ Giá bán: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.790.000 đ Giá bán: 2.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700 lít Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 700 lít Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 2.060.000 đ Giá bán: 1.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.510.000 đ Giá bán: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 300 lít Ngang Đa Chức Năng

Bồn Nước Nhựa 300 lít Ngang Đa Chức Năng

Giá niêm yết: 1.170.000 đ Giá bán: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 3.050.000 đ Giá bán: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 2.250.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 1.520.000 đ Giá bán: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 1.110.000 đ Giá bán: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá niêm yết: 670.000 đ Giá bán: 700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 3.300.000 đ Giá bán: 2.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1)

Giá niêm yết: 2.340.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Tự Hoại

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit

Giá niêm yết: 9.299.000 đ Giá bán: 7.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit

Giá niêm yết: 6.599.000 đ Giá bán: 5.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit

Giá niêm yết: 4.699.000 đ Giá bán: 3.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit

Giá niêm yết: 2.699.000 đ Giá bán: 2.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Inox Công Nghiệp

Bồn Nước 7.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 7.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 31.000.000 đ Giá bán: 24.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 8.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 8.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 34.000.000 đ Giá bán: 26.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 10.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 52.000.000 đ Giá bán: 29.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 12.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 62.000.000 đ Giá bán: 38.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 15.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 83.000.000 đ Giá bán: 47.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 20.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 116.000.000 đ Giá bán: 66.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 25.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 25.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 145.000.000 đ Giá bán: 75.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 30.000 lít ngang [Inox 304]

Bồn Nước 30.000 lít ngang [Inox 304]

Giá niêm yết: 174.000.000 đ Giá bán: 92.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 7.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 7.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 29.000.000 đ Giá bán: 22.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 8.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 8.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 32.000.000 đ Giá bán: 24.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 9.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 9.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 35.000.000 đ Giá bán: 26.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 10.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 48.000.000 đ Giá bán: 27.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 12.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 58.000.000 đ Giá bán: 35.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 15.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 79.000.000 đ Giá bán: 45.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000 lít đứng [Inox 304]

Bồn Nước 20.000 lít đứng [Inox 304]

Giá niêm yết: 96.000.000 đ Giá bán: 58.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa Công Nghiệp

Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới

Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới

Giá niêm yết: 9.339.000 đ Giá bán: 5.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới

Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới

Giá niêm yết: 12.219.000 đ Giá bán: 7.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới

Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới

Giá niêm yết: 16.249.000 đ Giá bán: 9.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới

Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới

Giá niêm yết: 33.499.000 đ Giá bán: 20.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước RO Neo Ambient

Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Giá niêm yết: 10.699.000 đ Giá bán: 8.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Giá niêm yết: 11.699.000 đ Giá bán: 9.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi

Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi

Giá niêm yết: 9.699.000 đ Giá bán: 5.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi

Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi

Giá niêm yết: 8.699.000 đ Giá bán: 4.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Chén Inox

Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.200.000 đ Giá bán: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.100.000 đ Giá bán: 800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 2.250.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối

Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối

Giá niêm yết: 1.800.000 đ Giá bán: 1.440.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 3.650.000 đ Giá bán: 2.555.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.950.000 đ Giá bán: 2.065.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.700.000 đ Giá bán: 1.890.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp

Giá niêm yết: 2.700.000 đ Giá bán: 1.890.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp

Giá niêm yết: 590.000 đ Giá bán: 443.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.510.000 đ Giá bán: 1.133.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp

Giá niêm yết: 580.000 đ Giá bán: 435.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.420.000 đ Giá bán: 1.065.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.450.000 đ Giá bán: 1.088.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.200.000 đ Giá bán: 700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp

Giá niêm yết: 1.310.000 đ Giá bán: 983.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp

Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp

Giá niêm yết: 920.000 đ Giá bán: 450.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chân bồn nước inox - Bình phụ 60 lít

Bộ hỗ trợ điện cho máy nước nóng năng lượng

Bộ hỗ trợ điện cho máy nước nóng năng lượng

Giá niêm yết: 1.700.000 đ Giá bán: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình phụ inox 304 đại thành

Bình phụ inox 304 đại thành

Giá niêm yết: 1.400.000 đ Giá bán: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Copyrights © 2019 Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành – Bồn Nước Đại Thành – Bồn Nhựa – Bồn Inox | Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành. All rights reserved.

Thành lập từ năm 1993, trải qua hơn 1/4 thế kỷ, đến nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành Tập đoàn đa quốc gia - Đơn vị hàng đầu sản xuất và cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước tại Việt Nam. Được điều hành bởi đại gia đình có 3 thế hệ là doanh nhân, Tân Á Đại Thành tự hào là Thương hiệu quốc gia với hệ thống 19 Công ty thành viên; 14 Nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam và Lào; 196 chi nhánh trực thuộc; hơn 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái 9 dòng sản phẩm. Trong đó, Bồn inox - bồn nhựa, Bình nước nóng và Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang chiếm giữ thị phần số 1 Việt Nam.

WEBSITE CHÍNH THỨC TANA DAITHANH

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành – Bồn Nước Đại Thành – Bồn Nhựa – Bồn Inox | Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

WEBSITE CHÍNH THỨC TANA DAITHANH

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:38+07:00

bồn nước inox Tân á Đại thành được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền nhập khẩu ✓Công nghệ hàn lăn tự động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn inox SUS304. ✓Logo dập nổi chống hàng giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn. ✓Thời gian bảo hành và tiêu chuẩn chất lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Tân á Đại thành ✓An toàn cho sức khỏe, Bồn nước, téc nước inox thường được làm từ các chất liệu inox SUS 304 và SUS 316. đây là 2 loại thép không gỉ dòng Austenitic với các đặc điểm không bị nhiễm từ, an toàn với thực phẩm, sáng bóng và có thể dùng trong mọi môi trường. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

Tháng ưu đãi ⏬ $ 32% các sản phẩm tại nhà sản xuất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành – Bồn Nước Đại Thành – Bồn Nhựa – Bồn Inox | Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Tháng ưu đãi ⏬ $ 32% các sản phẩm tại nhà sản xuất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:30+07:00

Máy nước nóng mặt trời không sử dụng điện hay gas để làm nóng nước mà sẽ dùng quang năng của mặt trời. Nguyên lý hoạt động đối lưu nhiệt hay còn được goi là hình thức " biến đổi quang năng thành nhiệt năng" và bẫy nhiệt lượng. Tại đây năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt thiết bị nơi đun sôi nước, nhờ quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình bảo ôn sẽ tăng lên, quá trình diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ nhiệt độ trong bình bằng nhiệt độ của nước tại thiết bị hấp thụ. Chính vì không dùng điện hay gas mà máy năng lượng mặt trời tuyệt đối an toàn, đặc biệt với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em. Lợi ích máy nước nóng năng lượng mặt trời máy năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời (hay còn gọi là quang năng) để làm nóng nước nên rất tiết kiệm điện 100% có khả năng giữ nhiệt lâu, có thể lên tới 96 tiếng nên cung cấp được lượng lớn nước nóng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt như tắm gội, rửa bát… tại gia đình trong nhiều ngày. Bình nước nóng năng lượng mặt trời còn rất an toàn trong quá trình sử dụng, không lo xảy ra các sự cố rò rỉ điện như các loại máy nước nóng chạy điện thông thường. Trong quá trình hoạt động, thiết bị cũng không thải ra các loại khí độc hại như khi đun nước bằng bếp than, bếp củi… nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình và những người xung quanh. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành – Bồn Nước Đại Thành – Bồn Nhựa – Bồn Inox | Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T19:57:20+07:00

Ẩn
Zalo

máy nước nóng năng lượng mặt trời, bôn nước inox, bồn nhựa

máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nhựa, bôn nước inox

bồn nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bôn nước inox