Danh mục sản phẩm

Bồn Nước Inox Bồn Nước Nhựa Máy Nước Nóng Mặt Trời Các sản phẩm khác
Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời
1 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo 9.990.000 đ 6.400.000 đ
2 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic 8.299.000 đ 5.700.000 đ
3 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo 11.659.000 đ 7.800.000 đ
4 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic 9.199.000 đ 6.100.000 đ
5 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo 11.599.000 đ 7.700.000 đ
6 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic 8.999.000 đ 6.000.000 đ
7 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo 13.099.000 đ 8.800.000 đ
8 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic 9.990.000 đ 6.800.000 đ
9 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo 13.709.000 đ 9.200.000 đ
10 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic 10.499.000 đ 7.100.000 đ
11 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum 16.950.000 đ 13.100.000 đ
12 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo 15.269.000 đ 10.400.000 đ
13 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic 11.909.000 đ 8.300.000 đ
14 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum 22.150.000 đ 15.800.000 đ
15 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo 15.599.000 đ 10.700.000 đ
16 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic 11.599.000 đ 8.100.000 đ
17 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum 26.450.000 đ 20.400.000 đ
18 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo 16.490.000 đ 10.500.000 đ
19 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic 12.800.000 đ 9.000.000 đ
20 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo 17.210.000 đ 12.100.000 đ
21 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic 13.500.000 đ 9.700.000 đ
22 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo 16.999.000 đ 11.900.000 đ
23 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic 12.499.000 đ 8.300.000 đ
24 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo 18.860.000 đ 13.300.000 đ
25 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic 14.600.000 đ 10.600.000 đ
26 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo 18.999.000 đ 12.100.000 đ
27 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic 13.799.000 đ 10.000.000 đ
28 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo 24.599.000 đ 17.700.000 đ
29 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic 18.200.000 đ 13.500.000 đ
30 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo 20.999.000 đ 15.000.000 đ
31 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic 16.000.000 đ 11.800.000 đ
32 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 315 lít – F70-21 ống ViGo Máy Nước Nóng 315 lít – F70-21 ống ViGo 22.399.000 đ 16.100.000 đ
33 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng 315 lít – F70-21 ống Classic Máy Nước Nóng 315 lít – F70-21 ống Classic 16.300.000 đ 12.000.000 đ
34 Máy Nước Nóng NLượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời — Đại Thành | Các Loại Cao Cấp Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời — Đại Thành | Các Loại Cao Cấp 2 đ 0 đ
Bồn Nước Inox
1 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 316 Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 316 3.389.000 đ 2.700.000 đ
2 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 316 Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 316 3.239.000 đ 2.600.000 đ
3 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 304 2.689.000 đ 1.950.000 đ
4 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 304 2.839.000 đ 2.300.000 đ
5 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 316 Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 316 5.749.000 đ 4.300.000 đ
6 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 316 Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 316 5.519.000 đ 4.000.000 đ
7 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304 4.419.000 đ 2.900.000 đ
8 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304 4.619.000 đ 3.000.000 đ
9 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 316 Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 316 8.799.000 đ 6.600.000 đ
10 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 316 Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 316 8.499.000 đ 6.200.000 đ
11 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 304 6.719.000 đ 4.500.000 đ
12 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 304 6.989.000 đ 4.800.000 đ
13 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 316 Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 316 11.599.000 đ 8.600.000 đ
14 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 316 Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 316 11.199.000 đ 8.200.000 đ
15 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 304 8.759.000 đ 5.700.000 đ
16 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 304 9.109.000 đ 6.100.000 đ
17 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2500 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 2500 lít đứng – Inox 304 10.809.000 đ 7.200.000 đ
18 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2500 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 2500 lít ngang – Inox 304 11.289.000 đ 7.800.000 đ
19 Bồn Nước Inox Bồn Nước 3000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 3000 lít đứng – Inox 304 12.789.000 đ 8.400.000 đ
20 Bồn Nước Inox Bồn Nước 3000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 3000 lít ngang – Inox 304 13.399.000 đ 9.100.000 đ
21 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 4000 lít đứng – Inox 304 16.379.000 đ 10.400.000 đ
22 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 4000 lít ngang – Inox 304 17.139.000 đ 11.300.000 đ
23 Bồn Nước Inox Bồn Nước 5000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 5000 lít đứng – Inox 304 20.699.000 đ 13.300.000 đ
24 Bồn Nước Inox Bồn Nước 5000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 5000 lít ngang – Inox 304 21.549.000 đ 14.300.000 đ
25 Bồn Nước Inox Bồn Nước 6000 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 6000 lít đứng – Inox 304 24.459.000 đ 15.500.000 đ
26 Bồn Nước Inox Bồn Nước 6000 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 6000 lít ngang – Inox 304 25.719.000 đ 17.000.000 đ
27 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 316 Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 316 4.229.000 đ 3.300.000 đ
28 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 316 Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 316 4.079.000 đ 3.000.000 đ
29 Bồn Nước Inox Bồn Nước 300 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 300 lít đứng – Inox 304 2.119.000 đ 1.800.000 đ
30 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 304 3.309.000 đ 2.400.000 đ
31 Bồn Nước Inox Bồn Nước 300 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 300 lít ngang – Inox 304 2.249.000 đ 2.000.000 đ
32 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 304 3.459.000 đ 2.500.000 đ
33 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4500 lít đứng – Inox 304 Bồn Nước 4500 lít đứng – Inox 304 18.399.000 đ 11.800.000 đ
34 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4500 lít ngang – Inox 304 Bồn Nước 4500 lít ngang – Inox 304 19.219.000 đ 12.700.000 đ
35 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox — Đại Thành | Các Loại Cao Cấp Bồn Nước Inox — Đại Thành | Các Loại Cao Cấp 2 đ 0 đ
Bồn Nước Nhựa
1 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang – Thế hệ mới 2.049.000 đ 1.700.000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 500 lít đứng – Thế hệ mới 1.969.000 đ 1.600.000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang – Thế hệ mới 3.929.000 đ 2.600.000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng – Thế hệ mới 3.329.000 đ 2.200.000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới 6.149.000 đ 4.400.000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng – Thế hệ mới 5.049.000 đ 3.200.000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới 7.959.000 đ 5.600.000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới 6.599.000 đ 4.100.000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng – Thế hệ mới 9.339.000 đ 5.800.000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng – PLasman Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng – PLasman 7.599.000 đ 4.700.000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng – Thế hệ mới 12.219.000 đ 7.200.000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng – PLasman Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng – PLasman 5.829.000 đ 3.800.000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng – Thế hệ mới 16.249.000 đ 10.000.000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng – PLasman Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng – PLasman 4.019.000 đ 2.600.000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng – Thế hệ mới 33.499.000 đ 21.000.000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng – PLasman Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng – PLasman 2.299.000 đ 1.700.000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 300 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 300 lít đứng – Thế hệ mới 1.309.000 đ 1.200.000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang – PLasman Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang – PLasman 4.399.000 đ 3.200.000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang – Thế hệ mới 2.849.000 đ 2.100.000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 750 lít đứng – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 750 lít đứng – Thế hệ mới 2.679.000 đ 1.900.000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang – PLasman Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang – PLasman 2.449.000 đ 2.000.000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang – Thế hệ mới Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang – Thế hệ mới 1.509.000 đ 1.400.000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang Đa Chức Năng 2.790.000 đ 2.300.000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Đa Chức Năng 2.330.000 đ 1.800.000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 700 lít Ngang Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 700 lít Ngang Đa Chức Năng 2.060.000 đ 1.700.000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Đa Chức Năng 3.320.000 đ 2.600.000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang Đa Chức Năng 1.510.000 đ 1.500.000 đ
28 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Đa Chức Năng 4.320.000 đ 3.200.000 đ
29 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 3000 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 3000 lít Đứng Đa Chức Năng 8.050.000 đ 6.400.000 đ
30 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 300 lít Ngang Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 300 lít Ngang Đa Chức Năng 1.170.000 đ 1.300.000 đ
31 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 4000 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 4000 lít Đứng Đa Chức Năng 10.500.000 đ 8.300.000 đ
32 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 5000 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 5000 lít Đứng Đa Chức Năng 14.100.000 đ 11.300.000 đ
33 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Đa Chức Năng 1.650.000 đ 1.400.000 đ
34 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Đa Chức Năng 1.290.000 đ 1.200.000 đ
35 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa 300 lít Đứng Đa Chức Năng Bồn Nước Nhựa 300 lít Đứng Đa Chức Năng 1.050.000 đ 1.100.000 đ
36 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới 3.050.000 đ 2.600.000 đ
37 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới 2.250.000 đ 1.900.000 đ
38 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới 1.520.000 đ 1.500.000 đ
39 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới 1.110.000 đ 900.000 đ
40 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới 670.000 đ 700.000 đ
41 Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa – Đại Thành | Các Loại Cao Cấp Bồn Nước Nhựa – Đại Thành | Các Loại Cao Cấp 2 đ 0 đ
Bồn Nhựa Công Nghiệp
1 Bồn Nhựa Công Nghiệp Bồn Nhựa 3000 lit Đứng 3m³ Bồn Nhựa 3000 lit Đứng 3m³ 9.339.000 đ 5.800.000 đ
2 Bồn Nhựa Công Nghiệp Bồn Nhựa 4000 lit Đứng 4m³ Bồn Nhựa 4000 lit Đứng 4m³ 12.219.000 đ 7.200.000 đ
3 Bồn Nhựa Công Nghiệp Bồn Nhựa 5000 lit Đứng 5m³ Bồn Nhựa 5000 lit Đứng 5m³ 16.249.000 đ 10.000.000 đ
4 Bồn Nhựa Công Nghiệp Bồn Nhựa 10.000 lit Đứng 10m³ Bồn Nhựa 10.000 lit Đứng 10m³ 33.499.000 đ 21.000.000 đ
Bồn Nước Inox Công Nghiệp
1 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000 lít Đứng 7m³ Bồn Nước 7.000 lít Đứng 7m³ 29.000.000 đ 22.700.000 đ
2 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000 lít Ngang 7m³ Bồn Nước 7.000 lít Ngang 7m³ 31.000.000 đ 24.900.000 đ
3 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000 lít Đứng 8m³ Bồn Nước 8.000 lít Đứng 8m³ 32.000.000 đ 24.800.000 đ
4 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000 lít Ngang 8m³ Bồn Nước 8.000 lít Ngang 8m³ 34.000.000 đ 26.900.000 đ
5 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 9.000 lít Ngang 9m³ Bồn Nước 9.000 lít Ngang 9m³ 37.000.000 đ 28.900.000 đ
6 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 9.000 lít Đứng 9m³ Bồn Nước 9.000 lít Đứng 9m³ 35.000.000 đ 26.800.000 đ
7 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000 lít Đứng 10m³ Bồn Nước 10.000 lít Đứng 10m³ 48.000.000 đ 27.800.000 đ
8 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000 lít Ngang 10m³ Bồn Nước 10.000 lít Ngang 10m³ 52.000.000 đ 29.900.000 đ
9 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000 lít Đứng 12m³ Bồn Nước 12.000 lít Đứng 12m³ 58.000.000 đ 35.900.000 đ
10 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000 lít Ngang 12m³ Bồn Nước 12.000 lít Ngang 12m³ 62.000.000 đ 38.600.000 đ
11 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000 lít Đứng 15m³ Bồn Nước 15.000 lít Đứng 15m³ 79.000.000 đ 45.800.000 đ
12 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000 lít Ngang 15m³ Bồn Nước 15.000 lít Ngang 15m³ 83.000.000 đ 47.400.000 đ
13 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000 lít Đứng 20m³ Bồn Nước 20.000 lít Đứng 20m³ 96.000.000 đ 58.300.000 đ
14 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000 lít Ngang 20m³ Bồn Nước 20.000 lít Ngang 20m³ 116.000.000 đ 66.300.000 đ
15 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 25.000 lít Ngang 25m³ Bồn Nước 25.000 lít Ngang 25m³ 145.000.000 đ 75.800.000 đ
16 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 30.000 lít Ngang 30m³ Bồn Nước 30.000 lít Ngang 30m³ 174.000.000 đ 92.200.000 đ
Bồn Tự Hoại
1 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit 9.299.000 đ 7.800.000 đ
2 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit 6.599.000 đ 5.500.000 đ
3 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit 4.699.000 đ 3.900.000 đ
4 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit 2.699.000 đ 2.400.000 đ
Bộ Lọc Nước Thô Tổng Đầu Nguồn
1 Bộ Lọc Nước Thô Tổng Đầu Nguồn Bộ lọc nước tồng đầu nguồn 2.1 Beluga Bộ lọc nước tồng đầu nguồn 2.1 Beluga 8.999.000 đ 6.500.000 đ
2 Bộ Lọc Nước Thô Tổng Đầu Nguồn Bộ lọc nước tồng đầu nguồn 2.0 Beluga Bộ lọc nước tồng đầu nguồn 2.0 Beluga 0 đ 0 đ
Máy Lọc Nước RO Neo Ambient
1 Máy Lọc Nước RO Neo Ambient Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh 10.699.000 đ 7.500.000 đ
2 Máy Lọc Nước RO Neo Ambient Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh 11.699.000 đ 8.500.000 đ
3 Máy Lọc Nước RO Neo Ambient Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi 9.699.000 đ 6.800.000 đ
4 Máy Lọc Nước RO Neo Ambient Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi 8.699.000 đ 5.800.000 đ
Chậu Rửa Chén Inox
1 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát RA21 inox cao cấp Chậu rửa chén bát RA21 inox cao cấp 710.000 đ 600.000 đ
2 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát RA12 inox cao cấp Chậu rửa chén bát RA12 inox cao cấp 1.090.000 đ 600.000 đ
3 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối 1.200.000 đ 900.000 đ
4 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối 1.100.000 đ 800.000 đ
5 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối 2.250.000 đ 1.900.000 đ
6 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối 1.800.000 đ 1.500.000 đ
7 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp 590.000 đ 500.000 đ
8 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 42.005 (DT85) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 42.005 (DT85) Đại Thành 3.650.000 đ 2.700.000 đ
9 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 42.004 (DT84) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 42.004 (DT84) Đại Thành 2.950.000 đ 2.200.000 đ
10 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 42.002 (DT82) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 42.002 (DT82) Đại Thành 2.700.000 đ 2.000.000 đ
11 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 41.003 (DT93) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 41.003 (DT93) Đại Thành 2.700.000 đ 2.000.000 đ
12 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 42.003 (DT83) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 42.003 (DT83) Đại Thành 2.650.000 đ 1.900.000 đ
13 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 41.003a (DT93a) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 41.003a (DT93a) Đại Thành 2.550.000 đ 1.900.000 đ
14 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp 1.510.000 đ 1.200.000 đ
15 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa Inox DX 42.001 (DT81) Đại Thành Chậu Rửa Inox DX 42.001 (DT81) Đại Thành 2.850.000 đ 2.100.000 đ
16 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp 580.000 đ 500.000 đ
17 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp 1.420.000 đ 1.100.000 đ
18 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp 1.450.000 đ 1.100.000 đ
19 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp 1.200.000 đ 700.000 đ
20 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp 1.310.000 đ 1.000.000 đ
21 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp 920.000 đ 500.000 đ
Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh
1 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 1.150.000 đ 1.000.000 đ
2 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 801V1 VÒI LAVABO DT 801V1 1.150.000 đ 1.000.000 đ
3 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 809V VÒI LAVABO DT 809V 1.820.000 đ 1.600.000 đ
4 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 808V1 VÒI LAVABO DT 808V1 1.250.000 đ 1.100.000 đ
5 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 901V VÒI LAVABO DT 901V 1.420.000 đ 1.300.000 đ
6 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 803V1 VÒI LAVABO DT 803V1 1.620.000 đ 1.400.000 đ
7 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 1.350.000 đ 1.200.000 đ
8 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 1.850.000 đ 1.700.000 đ
9 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh  Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 1.750.000 đ 1.600.000 đ
10 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 1.350.000 đ 1.200.000 đ
11 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 1.190.000 đ 1.100.000 đ
12 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 809S Sen Tắm Cao Cấp DT 809S 1.790.000 đ 1.600.000 đ
13 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 801S Sen Tắm Cao Cấp DT 801S 1.490.000 đ 1.300.000 đ
14 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 902S Sen Tắm Cao Cấp DT 902S 1.790.000 đ 1.600.000 đ
15 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp 501C Vòi chậu Cao Cấp 501C 680.000 đ 600.000 đ
16 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp R805C1 Vòi chậu Cao Cấp R805C1 1.450.000 đ 1.300.000 đ
17 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp R807S Sen Tắm Cao Cấp R807S 1.490.000 đ 1.300.000 đ
Chân Bồn Nước Inox - Bình Phụ 60 lít
1 Chân Bồn Nước Inox - Bình Phụ 60 lít Bộ hỗ trợ điện cho máy nước nóng năng lượng Bộ hỗ trợ điện cho máy nước nóng năng lượng 1.700.000 đ 1.400.000 đ
2 Chân Bồn Nước Inox - Bình Phụ 60 lít Bình Phụ Đại Thành Bình Phụ Đại Thành 1.400.000 đ 1.300.000 đ
3 Chân Bồn Nước Inox - Bình Phụ 60 lít Chân bồn nước inox đại thành Chân bồn nước inox đại thành 0 đ 0 đ
Bảng báo giá Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • Hotline đặt hàng Hotline đặt hàngHotline đặt hàng
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
  • Điện Thoại Điện ThoạiĐiện Thoại
  • 0908 20 33 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Copyrights © 2019 Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành. All rights reserved.
Ẩn
Zalo

bôn nước inox, bồn nhựa , máy nước nóng năng lượng mặt trời,

máy nước nóng năng lượng mặt trời , bồn nhựa , bôn nước inox

bồn nhựa , máy nước nóng năng lượng mặt trời , bôn nước inox